neděle 31. července 2011

Spotřeba zvířat pro pokusy v ČR

Podle následujícíh informačních materiálů Ministerstva zemědělství ČR si můžete udělat představu o tom, kolik je a bylo použito mimolidských zvířat k pokusům v ČR, a k jákým pokusům.

Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v roce 2010: eagri.cz/public/web/file/1497/EPZ10t.pdf.

Přehled druhů zvířat a jejich spotřeby k pokusným účelům v letech 1994-2010: eagri.cz/public/web/file/1454/EPZ94_10t.pdf.

Spotřeba zvířat k pokusům v ČR podle druhů - vývoj od roku 1994: eagri.cz/public/web/file/1486/EPZ94_10t_druhy.pdf.

Graf vývoje počtu použitých PZ podle druhů: eagri.cz/public/web/file/1461/EPZ94_10g_druhy.pdf.

Graf vývoje počtu použitých PZ podle vybraných účelů pokusů: eagri.cz/public/web/file/1458/EPZ94_10g_ucely.pdf.

Graf poměru počtů použitých PZ v jednotlivých letech podle druhů: eagri.cz/public/web/file/1510/EPZ94_10gk_druhy.pdf.

Graf poměru počtů použitých PZ v jednotlivých letech podle vybraných účelů pokusů: eagri.cz/public/web/file/1495/EPZ94_10gk_ucely.pdf.


 Co je pokusem a kdo je pokusným, podle MZe ČR?

Pod pojmem "pokus" a "pokusné zvíře" si je možné představit leccos, proto na úvod definice pokusného zvířete podle § 3 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:

"Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusným zvířetem každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně volně žijícího zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo rozmnožování schopné larvální formy."

A dále definice pokusu podle § 3 písm. u) téhož zákona:

"Pro účely tohoto zákona se rozumí pokusem jakékoliv použití zvířete k pokusným nebo jiným vědeckým účelům, které u zvířete vyvolá nebo je způsobilé vyvolat bolest, úzkost nebo utrpení, anebo které může vést k trvalému poškození nebo ke ztížení přirozeného způsobu života zvířete, anebo které v důsledku provedených zákroků nebo provedených úkonů vede nebo může vést k tomu, aby se zvíře s takovýmto poškozením narodilo; za pokus se považují i případy, kdy bylo u zvířete vyloučeno utrpení nebo trvalé poškození úspěšným použitím prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod. Veterinární léčebné, preventivní a diagnostické úkony, inseminace a přenos embryí, porážení zvířat nebo označování zvířat v chovu a činnosti podle § 15 odst. 8 nejsou pokusem podle tohoto zákona."

§ 15 odst. 8 zákona zní:

"Za pokusy na zvířeti se nepovažují biologické testace sledující vliv změny jednotlivých složek krmné dávky, nebo srovnávací pokusy různých skupin zvířat a pokusy sledující výtěžnost zvířat, prováděné podle zvláštního právního předpisu, při kterých je sledována během života v obvyklých podmínkách chovu pouze hmotnost zvířat, nejsou omezovány jejich fyziologické funkce nebo biologické potřeby a neprovádí se krvavé nebo jinak bolestivé zákroky."

Zdroj: http://eagri.cz/