úterý 5. července 2011

Analýza nové zprávy ECHA o používání alternativ k testům na zvířatech při REACH

Při analyzování nové zprávy Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) "Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro potřeby nařízení REACH", Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) zjistila, že:

- 107 testů na zvířatech bylo provedených automaticky, přestože měly být zpočátku předmětem veřejných konzultací. Tohle se stalo při testech genotoxicity, dlouhodobých testech po opakovaných dávkách, testech vývojové toxicity a toxicity pro reprodukci, a testech dlouhodobé toxicity a bioakumulace u ryb. Testy vyústily ve smrt u 57 774 zvířat.

- 323 testů na zvířatech bylo provedených, přestože měly být na místo nich použity testy in vitro. Tohle se týkalo testů podráždění kůže a očí, pro něž jsou validovány "alternativy". Testy měly za následek smrt 969 králíků.

- 343 testů na zvířatech bylo provedených i přes oznámení ECHA z roku 2009, že není vyžadováno provádět 28-denní studie po opakované dávce a screeningové studie reprodukční toxicity, pokud byly návrhy testů pro dlouhodobé testy předloženy. Přesto se ukázalo, že bylo provedených 109 studií po opakované dávce a 234 screeningových. Tohle mělo za následek smrt 141 324 zvířat.

Celkem ECHA odhaduje, že bylo provedených 1849 nových testů na zvířatech pro potřeby nařízení REACH. Sice se mnoho společností rozhodlo spoléhat na existující data (tyto nové testy na zvířatech byly pouze 2% z celkového počtu předložených výsledků testů), ale ECEAE odhaduje, že přesto bylo použitých minimálně 231 135 zvířat. Šokující ovšem je, že 87% z těchto zvířat bylo použitých při testech, které by neměly být prováděny v souladu s pravidly REACH (jak je uvedené výše).

(Pozitivnější) Pokračování analýzy na www.eceae.org/en/category/latest-news/171/animal-campaigners-urge-european-agency-to-do-more-to-prevent-animal-testing.

Zkrácenou verzi nové zprávy ECHA "Použití alternativ ke zkouškám na zvířatech pro potřeby nařízení REACH" v češtině najdete na echa.europa.eu/doc/117reports/summary/alternatives_test_animals_2011_summary_cs.pdf.

Zdroj: http://www.eceae.org/en/category/latest-news/171/animal-campaigners-urge-european-agency-to-do-more-to-prevent-animal-testing

* REACH: V červnu roku 2007 vstoupila v platnost nová legislativa Evropské unie, stanovující testování chemikálií - REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek). Jejím účelem je prý stanovit, zda je přibližně 30 000 chemických látek, které jsou na trhu, bezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí a kontrolovat použití těch, které jsou ohodnoceny jako rizikové.