středa 28. ledna 2009

Směrnice 86/609

V roce 1986 přijala Evropská Rada směrnici 86/609/ECC o ochraně zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. Směrnice "usiluje" o zlepšení kontroly používání zvířat v laboratořích, stanovuje minimální standardy pro podmínky v nichž jsou zvířata držena a péči o ně, stejně jako pro výcvik personálu zacházení se zvířaty a dozor nad pokusy. Jejím cílem je rovněž snížení počtu zvířat používaných pro pokusy požadavkem, aby experiment na zvířeti nebyl proveden, jestliže existuje metoda bez využití živého zvířete, a tím podporovat vývoj a validaci metod bez použití zvířat pro konečné nahrazení metody s použitím zvířete. Tato směrnice také sloužila jako základ pro Evropskou Komisi, aby zřídila ECVAM - Evropské středisko pro validaci alternativních metod - v roce 1991.

Znění směrnice vyplývá z mezinárodních úmluv. Proto je značný počet její ustanoveních spíše politického než právního charakteru. Směrnice rovněž nezahrnuje etické přezkoumání procesů (pokusů) nebo povinné registrace experimentů. Dále směrnice výslovně neuvádí koncept 3R - Reduction, Refinement a Replacement, který je všeobecně uznávaný k minimalizaci používání zvířat při pokusech.

V posledních letech je stále více zřejmé, že tato směrnice musí být revidována (novelizována) pro nahrazení pokusů na zvířatech a dále pro rozvoj metod bez využití zvířete. Od roku 1986 byl v oblasti vědy učiněn pokrok a je využíváno stále více transgenních zvířat (zvíře do kterého byl přenesen gen z jiného živočišného druhu), xenotransplantací (transplantace orgánů z jednoho živočišného druhu do jiného, např. orgány prasete jsou v operovány do těla primáta) a klonování. Tyto vymoženosti a takto geneticky modifikovaná zvířata vyžadují zvláštní pozornost, kterou stávající směrnice také neupravuje.

pátek 2. ledna 2009

Zákaz používání zvířat v kosmetickém průmyslu

Zákaz prodeje a obchodování s kosmetickými složkami testovanými na zvířatech:

Od 11.března 2009: vstoupil v platnost zákaz testování kosmetických složek na zvířatech v rámci celé EU, zákaz obchodování s kosmetickými výrobky a kosmetickými složkami testovanými na zvířatech (tento zákaz se týká většiny kosmetických testů a pokusů na zvířatech).

Od 11. března 2013: vejde v platnost úplný zákaz veškerého testování kosmetických složek a výrobků na zvířatech.

Jako uznání morální povinnosti ukončit zbytečné utrpení zvířat budou zákazy uvedený v platnost bez ohledu na dostupnost metod nevyužívajích zvířata. Není tedy překvapením, že blížící se zákazy vedly k dramatickému navýšení investic do vývoje těchto "alternativních" metod, a jen během prvních měsíců roku 2007 Evropské centrum pro validaci alternativních metodologií (ECVAM) formálně schválilo pět nových metod testování bez využití zvířat. Bohužel se někteří zástupci kosmetického průmyslu pokoušejí lobbovat a hledat právní kličky s cílem znemožnit zavedení výše zmíněných zákazů. ECEAE bude pokračovat v boji za udržení jednostnosti směrnice, stejně jako ve snaze o zvyšování povědomí o používání zvířat k podobným druhům testů, a to nejen k testům prostředků pro domácnost a jejich složek.

Je zásadní upozornit na skutečnost, že i po těchto zákazech budou nadále v prodeji výrobky obsahující složky otestované na zvířatech. I proto bude certifikát HCS (Humane cosmetics standart) ještě řadu let hrát důležitou roli.

Pomoc ECEAE se zákazem používání zvířat ve výzkumu můžete zde - http://www.cs.eceae.org/b_takeaction.php

čtvrtek 1. ledna 2009

Webové stránky Animal in Distress

Webové stránky Animal in Distress mají především informační charakter. Propaguje se zde ochrana zvířat, práva zvířat, osvobození zvířat a veganský způsob stravování. Informace zde jsou získávané především od neziskových organizací, jejich specialistů nebo vědců. Doufáme, že informace, které zde získáte vám pomohou otevřít oči, pomohou vám zamyslet se sami nad sebou a nad směrem, kterým by jsme se všichni měli ihned vydat.

Máte-li zájem můžete vložit tento banner na vaše webové stránky nebo blog.


Případné dotazy můžete napsat na animalindistress@centrum.cz