pátek 17. září 2010

EU přijala novou směrnici o pokusech na zvířatech

Novelizace téměř 25 let staré směrnice 86/609 ECC o ochraně zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účely byla zahájena v listopadu 2008. Po 18 měsících jednání byl přijat kompromis mezi Radou ministrů a parlamentem Evropské Unie. Výsledkem je, že většina nejsilnějších návrhů, které mohly výrazně vylepšit situaci, byly navrhnuty také Evropskou komisí, byly značně omezeny.

Směrnice sice obsahuje některá pozitiva, mezi které patří: zákaz používání lidoopů, jako jsou šimpanzi (žádní velcí lidoopi v současné době v laboratořích EU nejsou používáni); etické a vědecké přezkoumávání experimentů na zvířatech před tím než budou zahájeny (netýká se testů toxicity, tedy nejvíce prováděných pokusů); pravidelná recenze (hodnocení) směrnice (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech věří, že rozsah recenze je zcela neadekvátní); klasifikace experimentů podle stupně závažnosti a požadavek pro všechny chovatele, dodavatelé a uživatele zvířat k prokazování dodržování pokynů a příkazů, včetně výběru vybavení a ubytování zvířat (toto ale nebude povinné).

Nicméně, mnoho důležitých bodů, který měly velkou veřejnou podporu, nebyly řešeny v procesu novelizace. Mezi negativa patří: žádné významné omezení používání nelidských primátů (až na symbolický zákaz lidoopů) nebyly přijaty; nebyla přijata dlouhodobá strategie pro snížení, ukončení a nahrazení pokusů na zvířatech; nebude povinné financování rozvoje metod pro nahrazení pokusů na zvířatech; nebyl přijat zákaz používání koček a psů pro pokusy, které nejsou prováděny kvůli život člověka ohrožujícím nemocem; nebude zaveden systém sdílení dat, aby se tak zabránilo zbytečné duplicitě pokusů na zvířatech; zvířata budou moci být i nadále vystavěna závažnému a dlouhodobému utrpení; a zvířata nadále budou moci být používána opakovaně.

Tato nová směrnice by měla vejít do vnitrostátního práva členských států Evropské Unie do dvou let. Členské státy pak mají příležitost vnitrostátní právní přepisy posunou dále, než ustanovuje nová směrnice, jako je například posun k vývoji nových alternativních výzkumných technik, tím přijetí některých kroků ve prospěch humánní vědy.

Jaké je veřejné mínění evropanů o pokusech na zvířatech?


Průzkum Evropské komise "Eurobarometer" zveřejněný 21. června 2010 ukazuje, že veřejné mínění evropanů je rozděleno v otázkách, zda by mělo či nemělo být výzkumníkům povoleno provádět experimenty na zvířatech, i když by mohli být přínosem pro lidské zdraví.

Rozdíl v názoru je zvláště vyhraněný, pokud jde o druhy zvířat používaných při pokusech. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na větších zvířatech jako psi a opice pro zlepšení lidského zdraví a pohody, pouze 44% dotázaných evropanů vyjádřilo souhlas, 37% nesouhlas. Ve Velké Británii dokonce 44% respondentů souhlasilo a 42% nesouhlasilo. Zatímco ve Finsku, Slovinsku, Lucembursku a Francii více než 50% respondentů uvedlo, že nesouhlasí s takovými pokusy. Dotázaní Španělé pak vyjádřil 65 procentní souhlas s pokusy. Respondenti v ČR ve 41 procentech souhlasili s pokusy na psech a opicích, ve 39 procentech vyjádřili nesouhlas. Na otázku, zda by vědci měli mít možnost experimentovat na miších, 66% evropanů souhlasilo.

Tyto výsledky odrážejí průzkum veřejného mínění provedený agenturou YouGov v únoru a březnu 2009 v šesti zemích EU (Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Švédsku a České republice).

Výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění ukazují, že:

81% respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy, způsobující bolest a utrpení primátům

79% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život ohrožujícími lidskými nemocemi

84% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv zvířatům

80% lidí souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, aby byly zveřejňovány všechny informace týkající se pokusů na zvířatech, kromě informacích důvěrných a osobních

73% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení kočkám

77% lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utrpení psům

Zdroj: www.cs.eceae.org/news.php?p=599&more=1, www.hsi.org/world/europe/news/releases/2010/09/new_ari_law_eu_090810.html, ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_340_en.pdf, zachrana-zvirat.blogspot.com/2010/06/novy-pruzkum-ukazuje-mineni-o-pokusech.html